nieuws.jpg

Bijzondere curator

Minderjarigen zijn handelings- en procesonbekwaam. Zij worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) of voogd(en). Mocht er sprake zijn van een ernstig belangenconflict tussen de wettelijke vertegenwoordigers en de minderjarige, dan bestaat er de mogelijkheid dat de minderjarige door een bijzondere curator wordt vertegenwoordigd.

Sinds de invoering van de Wet Voortgezet Ouderschap (per 1 maart 2009) is er een verruimde mogelijkheid om een bijzondere curator voor een minderjarige te benoemen. Op grond van onder meer EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) en IVRK (Verdrag inzake de Rechten van het Kind) vindt er door een dergelijke benoeming een inbreuk op het gezag van de wettelijke vertegenwoordigers plaats. Deze inbreuk wordt in het belang van de minderjarige als noodzakelijk beschouwd. Dat kan alleen als er sprake is van een substantieel belangenconflict tussen de wettelijke vertegenwoordigers en de minderjarige. Er moet dus meer aan de hand zijn dan een alledaags conflict. Ook in zaken waarbij het gaat om de afstamming van het minderjarige kind, die dan optreedt als verzoeker of belanghebbende, benoemt de rechtbank een bijzondere curator als vertegenwoordiger.

Ons kantoor treedt regelmatig op als bijzondere curator. Wij maken ons ook sterk voor de ontwikkeling van kwaliteitseisen voor bijzondere curatoren.

Meer weten?

Dianne
Dianne Kroezen
kroezen@famadvocaten.nl
020 261 3770