Algemene voorwaarden Fam. Advocaten

Artikel 1- Fam. Advocaten

Fam. Advocaten is een maatschap van advocaten. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de Opdrachtgever aan Fam. Advocaten verstrekt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3 – Opdrachten

3.1 Alle opdrachten van de Opdrachtgever beschouwt de maatschap Fam. Advocaten (de maatschap) als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de Opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
3.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten

4.1 Fam. Advocaten is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.
4.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4.3 Fam. Advocaten zal zich inspannen het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Fam. Advocaten zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.
4.4 De goede voortgang van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Fam. Advocaten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Fam. Advocaten zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever dient Fam. Advocaten steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 5 - Honorarium en kosten

5.1 De Opdrachtgever is aan Fam. Advocaten een honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven en de bij Fam. Advocaten gebruikelijke berekeningsmethoden en werkwijzen. Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand is de Opdrachtgever de daarbij opgelegde eigen bijdrage verschuldigd.
5.2 Tenzij anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend en gespecificeerd aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd volgens het door Fam. Advocaten gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Bij het specificeren en declareren zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur. Fam. Advocaten is gerechtigd de overeengekomen uurtarieven periodiek aan te passen.
5.3 Tenzij anders overeengekomen zijn de uurtarieven exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zullen werkzaamheden maandelijks worden gefactureerd.
5.4 Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Fam. Advocaten verschuldigd de verschotten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde deskundigen.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Fam. Advocaten zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 Fam. Advocaten is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de Opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Fam. Advocaten na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
6.3 Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Fam. Advocaten schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 De Opdrachtgever stemt ermee in dat Fam. Advocaten declaraties verrekent met gelden die zij al dan niet middels de Stichting Beheer Derdengelden Fam. Advocaten voor de Opdrachtgever in depot houdt, een en ander voor zover deze gelden toebehoren aan de Opdrachtgever en zonder belemmering aan de Opdrachtgever kunnen worden uitbetaald.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Fam. Advocaten, haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarop de door Fam. Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Fam. Advocaten onder die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
7.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is Fam. Advocaten nimmer aansprakelijk.
7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Fam. Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fam. Advocaten ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Fam. Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 8 - Inschakeling van derden

8.1 Bij het behartigen van de belangen van de Opdrachtgever en bij het bepalen van de te volgen werkwijze heeft de advocaat die de zaak behandelt een leidende rol. Indien dit een efficiënte of doelmatige zaaksbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, zal het deze advocaat vrij staan om een of meer kantoorgenoten te betrekken bij de behandeling van de zaak.
8.2 Fam. Advocaten is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van de Opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.
8.3 De keuze van een door Fam. Advocaten in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met de Opdrachtgever. Fam. Advocaten is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Fam. Advocaten.
8.4 Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Fam. Advocaten gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op alle opdrachten verstrekt aan Fam. Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Klachten- en geschillenregeling

10.1 Alvorens een klacht of geschil kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zal de Opdrachtgever deze eerst voor dienen te leggen aan de advocaat die de zaak heeft behandeld of aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. De klacht zal dan worden behandeld conform de Kantoorklachtenregeling Fam. Advocaten, welke is openbaar gemaakt via de website van het kantoor en op verzoek aan de Opdrachtgever zal worden toegezonden.
10.2 De Opdrachtgever dient een klacht aan Fam. Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de Opdrachtgever heeft kennis genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
10.3 Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de Opdrachtgever een procedure starten bij de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in de bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de vestigingsplaats van Fam Advocaten bevoegd zijn.

Artikel 11 – Bewaartermijn dossiers

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is zeven jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de zaak. Na ommekomst van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Fam. Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na zeven jaren.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
12.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Fam. Advocaten en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
12.3 Fam. Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
12.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook in andere talen dan de Nederlandse zijn gesteld is de Nederlandse tekst bindend.

Fam. Advocaten is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63315157. Deze algemene voorwaarden zijn ook geplaatst op de website van Fam. Advocaten (www.famadvocaten.nl).