Nalatenschap

Afwikkeling

Een nalatenschap omvat het geheel van rechten en plichten van een erflater, dus zowel vermogen als schulden. Na het overlijden moet in beginsel de omvang worden bepaald en moeten de schulden worden betaald. Het kan zijn dat hiervoor in het testament een executeur-testamentair is aangewezen. Indien dat niet is gebeurd, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om dit te regelen. Dit kan problemen opleveren indien niet alle erfgenamen hieraan willen of kunnen meewerken. Middels bemiddeling of een procedure kunnen deze problemen alsnog worden opgelost.

Vereffening

Voordat de goederen van een erflater kunnen worden verdeeld over de erfgenamen dient de vereffening plaats te vinden. Dat houdt in dat de omvang van de nalatenschap moet worden vastgesteld en de schulden van de erflater worden betaald. Hierbij kunnen problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld schuldeisers al een procedure hebben gestart. Ook kunnen vorderingen uit de eerdere nalatenschap van de reeds overleden echtgenoot van de erflater voor complicaties zorgen.

Verdeling

Nadat de schulden van de nalatenschap zijn betaald, kan de nalatenschap worden verdeeld. Veel voorkomende problemen zijn discussies over de waarde van bepaalde goederen en wie deze krijgt toebedeeld. Alle erfgenamen dienen mee te werken aan de verdeling. Als een of meerdere erfgenamen weigeren mee te werken aan de verdeling en bemiddeling niet meer werkt, dan kan een andere erfgenaam aan de rechter worden verzocht om de verdeling vast te stellen. Wij kunnen helpen door de vordering bij de rechtbank aanhangig te maken. In het algemeen kan worden gesteld, dat deze procedure wordt gevoerd bij rechtbank van de plaats van de erflater is overleden. Indien de erflater aldus is overleden in Amsterdam, dan procedeert men in beginsel bij de rechtbank Amsterdam.

Zuiver/beneficiair aanvaarden of verwerpen

Vaak is niet geheel duidelijk wat de omvang van de nalatenschap is. Dan is het advies nadrukkelijk om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, aangezien schuldeisers in dat geval geen aanspraak kunnen maken op het privévermogen van de erfgenamen. Bij zuivere aanvaardingen kan dat wel. De derde mogelijkheid is het verwerpen van de nalatenschap. Dit kan gevolgen hebben voor de kinderen van een erflater. Het is dus verstandig alvorens de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen advies in te winnen. Hier kan contact worden opgenomen met mr. Martijn Stammes.

Terug naar het overzicht