Verdeling van nalatenschap voordat vereffening heeft plaatsgevonden?

Uitgangspunt voor de afwikkeling van een nalatenschap dat de erfgenamen de vereffening van een nalatenschap behoren te voltooien alvorens de nalatenschap te verdelen. Vereffening vindt plaats indien een van de erfgenamen beneficiair heeft aanvaard en dient de belangen van de schuldeisers van een nalatenschap. De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar en hebben tot taak de schulden van de nalatenschap te voldoen.Lang werd gedacht dat een vordering tot verdeling van de nalatenschap pas nadat vereffening had plaatsgevonden kon worden ingesteld. Dat werd echter regelmatig door advocaten over het hoofd gezien, waardoor een vordering tot verdeling van de nalatenschap werd afgewezen indien vereffening niet had plaatsgevonden.De Hoge Raad heeft echter bepaald (HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939) dat een rechter in het geval een vereffening niet is voltooid of over de voltooiing onvoldoende uitsluitsel heeft verkregen, in overleg met partijen dient te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om desondanks op de grondslag van de vordering en stellingen van betrokken erfgenamen te beslissen op een wijze die ook voldoende rekening houdt met de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap.Wat betekent dat voor erfgenamen die te maken hebben met een erfgenaam die alles frustreert?Indien een erfgenaam de vereffening frustreert en de verdeling van de nalatenschap daardoor nog niet mogelijk lijkt, dan kan dus toch een vordering tot verdeling worden ingediend indien in deze vordering tot verdeling rekening wordt gehouden met de schuldeisers van de nalatenschap. Het is raadzaam om in dat geval een overzicht te maken van schuldeisers van de nalatenschap en een plan waarbij met deze belangen rekening wordt gehouden.Op deze wijze besparen de erfgenamen die willen verdelen, maar te maken hebben met een onwelwillende erfgenaam, kosten voor een procedure tot benoemen van een vereffenaar en kunnen een en ander centreren in een procedure. Aan de andere kant is het goed mogelijk dat in een dergelijk geval de zaak wordt aangehouden om (een van) de erfgenamen de gelegenheid te geven om alsnog een vereffenaar te laten benoemen voor de vereffening van de nalatenschap, om aansluitend de procedure tot verdeling weer op te pakken.Neem daarom altijd contact op met een advocaat indien een van de erfgenamen niet meewerkt aan de vereffening en/of verdeling van de nalatenschap, zodat een maat gemaakt plan kan worden gemaakt om uiteindelijk tot een verdeling van de nalatenschap te komen en een erfgenaam zijn erfdeel in ontvangst kan nemen.Lees meer